Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng diyablo at ng Iblis?


sagot 1:

Si Iblis ay (o noon) isang Jinn (Genie). Kabilang sa tatlong mga nilikha (out of many) ng Lumikha, i.e Anghel, Jinns at Tao. Bumagsak si Iblis sa loob ng kategorya ng Jinn. Ang demonyo ay nahuhulog sa kategorya ng masamang si Jinn. Walang masamang anghel. Matagal nang nilikha ang mga Jinns bago ang mga tao. Tulad ng mga tao, si Jinns ay may kapwa lalaki at babae. Bago ang mga tao, si Jinns ay namuno sa mundong ito ay may kakayahang maglakbay paitaas hanggang sa isang tiyak na taas. Minsan si Iblis ay isang napaka-diyos na si Jinn at naging isang demonyo. Ang Iblis ay kilala rin bilang si Satanas pati na rin sa mga banal na kasulatan.


sagot 2:

Ang demonyo ay mahalagang nauugnay sa paniniwala ng mga Kristiyano, kung saan ang demonyo ay isang nahulog na anghel na napahiya. At narito lamang upang magdulot ng kaguluhan at maghiganti mula sa lahi ng tao.

Ang Iblis sa kakanyahan nito ay isang paniniwala ng Muslim, si Iblis ay isang djinn o jinn o genie na hiniling na yumuko kay Adan. Tumanggi si Iblis na gawin ito at maiiwasan. At sa kanyang pagbagsak ay sinisi ni Iblis si Adan at hinanap ang paghihiganti kay Adan at ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglihis sa kanila mula sa tamang landas.


sagot 3:

Ang demonyo ay mahalagang nauugnay sa paniniwala ng mga Kristiyano, kung saan ang demonyo ay isang nahulog na anghel na napahiya. At narito lamang upang magdulot ng kaguluhan at maghiganti mula sa lahi ng tao.

Ang Iblis sa kakanyahan nito ay isang paniniwala ng Muslim, si Iblis ay isang djinn o jinn o genie na hiniling na yumuko kay Adan. Tumanggi si Iblis na gawin ito at maiiwasan. At sa kanyang pagbagsak ay sinisi ni Iblis si Adan at hinanap ang paghihiganti kay Adan at ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglihis sa kanila mula sa tamang landas.


sagot 4:

Ang demonyo ay mahalagang nauugnay sa paniniwala ng mga Kristiyano, kung saan ang demonyo ay isang nahulog na anghel na napahiya. At narito lamang upang magdulot ng kaguluhan at maghiganti mula sa lahi ng tao.

Ang Iblis sa kakanyahan nito ay isang paniniwala ng Muslim, si Iblis ay isang djinn o jinn o genie na hiniling na yumuko kay Adan. Tumanggi si Iblis na gawin ito at maiiwasan. At sa kanyang pagbagsak ay sinisi ni Iblis si Adan at hinanap ang paghihiganti kay Adan at ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglihis sa kanila mula sa tamang landas.